Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
Lehdistötiedote 4.12.2018

Liberaalipuolue vaatii yksityisyydensuojan heikentämisen lopettamista

Yksityisyydensuojaa on kuluneen hallituskauden aikana heikennetty ennätysmäistä vauhtia. Poliitikot ovat kuluneen hallituskauden voimakkaasti edistäneet kehitystä, joissa viranomaisilla on suora pääsyn kansalaisten arkaluontoisiin tietoihin.

Viranomaiset ovat osoittaneet haluavansa jatkuvasti uusia valtuuksia ihmisten tarkkailemiseksi. VIranomaisen näkökulma asiaan on kapea, ja tavoitteena vaatimuksilla on todennäköisesti viranomaistehtävien hoitamisen helpottaminen. Poliitikkojen tehtävänä olisi kuitenkin huomioida asioiden kokonaisuus. Mahdollisen perusoikeuksien heikentämisen tulee aina perustua osoitettuun hyötyyn. Poliitikkojen tehtävänä on arvioida, oikeuttavatko saavutetut hyödyt ihmisten perusoikeuksien loukkaamisen.

Nopeasti toteutetuissa uudistuksissa olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota viranomaisten valvontaan. Esille on jo tullut tapauksia. Yhteistä useille yksityisyydensuojaa heikentäville ehdotuksille on se, että ei ole selkeää tapaa selvittää, miten ja missä ihmisten henkilökohtaisia tietoja on käytetty.

Massavalvonta ja kirjesalaisuuden heikentäminen

Eduskunta hyväksyi syksyllä kiireellisellä menettelyllä perustuslain muutoksen, joka mahdollistaa kansallisen turvallisuuden nimissä suomalaisten viestinnän massavalvonnan ilman rikosepäilyä. Aiemmin käytännössä kaikki pakkokeinot puhelimen kuuntelusta tietokoneiden suojausten murtamiseen ovat jo olleet.

Perustuslain muutoksen tavoitteena on tehdä seuloa sellaisten ihmisten viestintää, joihin ei kohdistu rikosepäilyä. Viranomaiset haluavat pystyttää järjestelmän, joka voi tarkkailla kaikkea verkkoliikennettä esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä kulkevissa tietoliikennekaapeleissa. Tämä on määritelmällisesti massavalvontaa, vaikka toistaiseksi viranomaiset tuhoaisivatkin suurimman osan järjestelmän tuottamista tiedoista heti.

Sosiaalisen median ja julkisen tilan valvonta

Hallituksen tulevaisuusselonteko ehdottaa, että viranomaiset keräisivät tietoa ihmisten sosiaalisesta mediasta muun muassa palveluiden kohdentamista varten. Mediassa on myös tullut esille, että poliisilla on Oulussa suora pääsy koulujen satoihin valvontakameroihin. Poliisi haluaa kytkeä omaan järjestelmäänsä myös kauppakeskusten, joukkoliikennevälineiden ja muiden julkisten paikkojen valvontakamerat. Analyysimenetelmien kehittyessä videokuvasta voidaan tulevaisuudessa tunnistaa henkilö kasvojen tai kävelytyylin perusteella. Julkisella paikalla liikkumisesta on tulossa mahdotonta ilman viranomaisen jatkuvaa ja tarkkaa valvontaa.

Ilmaisun ja kokoontumisen vapaus on uhattuna, kun kansalaiset tietävät, että heitä seurataan kaikkialla. Pelkästään tieto siitä, että seuranta ulottuu laajalle vähentää kansalaisten osallistumista ja järjestäytymistä, ja siten rapauttaa kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja vähentää kansalaisten osallistumista yhteiskunnallisten kantojen ilmaisuun.

Tilitietojen avaaminen viranomaisten käyttöön

Hallitus on antanut esityksen, jossa verottaja, poliisi ja Kela saavat suoran pääsyn ihmisten tilitietoihin. Järjestelmä on tulossa voimaan vuonna 2020. Tilitiedot ovat yksityiselämän ytimessä, ja ne sisältävät yksityiskohtaista tietoa ihmisen yksityiselämästä, elämäntavoista ja toiminnasta yhteiskunnassa. On vaikea kuvitella sellaista yhteiskunnallista etua, joka olisi tärkeämpi kuin tämänkaltaisesta absoluuttisesta valvonnasta koituvat haitat.

Potilastietojen avaaminen poliisin käyttöön

Sisäministeriö haluaa avata terveystiedot poliisin käyttöön. Esitys loukkaa räikeästi ihmisten yksityisyyttä ilman merkittäviä etuja. Pääsy tietoihin lisää tietovuotojen riskiä, heikentää potilassuhteen luottamuksellisuutta, sekä nostaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. On olemassa todellinen riski, että apua tarvitsevat yhä enemmän jättävät apua hakematta ajoissa, pelätessään omien arkaluontoisten tietojen paljastumista ja kulkeutumista vääriin käsiin.

Ajoneuvojen GPS-seuranta

Ruuhka- ja tienkäyttömaksujen perimistä kilometrien mukaan on selvitetty tällä hallituskaudella. Käytännössä esitetty ratkaisu johtaisi kaikkien ajoneuvojen GPS-seurantaan, sillä kilometripohjaista verotusta olisi lähes mahdotonta toteuttaa muilla keinoilla. Ajoneuvojen sijainnin seuranta ja tallentaminen viranomaisten tietokantaan veron määräämistä varten paljastaisi samalla hyvin paljon ihmisten liikkumisesta, sosiaalisista suhteista ja elämäntavoista. Houkutus näiden tietojen väärinkäyttöön tai käytön laajentamiseen muihin tarkoituksiin on liian suuri suhteessa järjestelystä saatavaan hyötyyn.

Passien sormenjälkirekisterin käyttö rikostutkinnassa

Poliisi on pyrkinyt saamaan pääsyn passien sormenjälkirekisteriin, tarkoituksena käyttää rekisterissä olevia sormenjälkiä rikosten selvittämiseen. Toistaiseksi  vaatimukset ovat kaatuneet perustuslaillisiin ongelmiin, mutta ne ovat esimerkki siitä, miten viranomaisten keräämän tiedon käyttötarkoitusta voidaan helposti pyrkiä laajentamaan myöhemmin. Tästä syystä kaikkiin viranomaisten pyrkimyksiin kerätä lisää tietoa kansalaisista tulisi suhtautua kriittisesti.

Liberaalipuolue vaatii yksityisyydensuojan kunnioittamista

Kehityksen taustalla on ymmärtämättömyyttä sekä tietotekniikasta että yksityisyydensuojan merkityksestä. On laadullisesti täysin eri asia pyytää henkilön tietoja paperilla tarvittaessa kuin pystyttää tietojärjestelmä, josta saa samat asiat digitaalisesti. Tietojärjestelmä esimerkiksi mahdollistaa sen, että yksi virhe järjestelmän tietoturvassa tai sitä käyttävien ihmisten käytöksessä voi vaarantaa kaikkien suomalaisten tiedot kerralla. Viime vuosina on tullut esille useita tapauksia, jossa viranomaiset ovat ilman pätevää perustetta hakeneet julkisuuden henkilöihin liittyviä tietoja jo olemassa olevista tietokannoista.

Yksityisyydensuoja ja turvallisuus ovat molemmat tärkeitä. Kansalaisten oikeuksia on puolustettava. Joskus tämä puolustaminen tarkoittaa sitä, että on kestettävä sitä, että jotain epämiellyttävää tapahtuu. Kaikkea pahuutta ja vääryyttä ei voida poistaa maailmasta. Perusoikeuksien heikentäminen pitää aina kyetä perustelemaan todellisella tarpeella, ja heikentämisen tulee aina olla oikeassa suhteessa riskiin nähden. Liberaalipuolueen mielestä hallituspuolueet eivät ole hoitaneet tehtäväänsä kokonaisuuden arvioinnin osalta riittävän hyvin.

Ihmisten yksityisyydensuoja on vapaan yhteiskunnan ytimessä ja sitä pitää puolustaa. Liberaalipuolue vaatii ihmisten yksityisyydensuojan kunnioittamista, poliitikoilta tarkkaa harkintaa kansalaisten valvonnan laajentamisessa, sekä tarkempaa ja huolellisempaa lainvalmistelua ihmisten perusoikeuksiin vaikuttavien lakiesitysten osalta.

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
Lehdistötiedote 14.3.2018

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n virallinen nuorisojärjestö on nyt perustettu

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. on perustanut oman nuorisojärjestönsä. Liberaalinuoret ry hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22.02.2018. Liberaalinuoret tulee toimimaan yksilönvapauksien ja elinkeinovapauden puolesta, erityisesti nuorten näkökulmasta.

Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Nurmijärven kunnanvaltuuston varavaltuutettu Joni Ojala. “Nuoret varmistavat politiikassa hyvien ja tulevaisuuteen katsovien päätöksien tekemisen. Ilman nuoria, ei puolueella ole tulevaisuutta. Liberaalipuolue on ensimmäisinä vuosinaan ottanut merkittäviä askelia Suomen politiikan historiassa ja nuorisojärjestön tukemana uskon, että puolue kykenee parhaisiin mahdollisiin päätöksiin koskien tulevaisuuttamme”, Ojala kommentoi.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Helsingistä IT-alan yrittäjä ja opiskelija Roni Jokinen ja sihteeriksi terveydenhoitajaopiskelija Kanerva Viitanen.

“Olemme tällä hetkellä ainoa selkeästi arvo-, että talousliberaali poliittinen nuorisojärjestö Suomessa. Haastamme sillä nuorten poliittisen kentän” , totesi järjestön sihteeri Viitanen uudesta yhdistyksestä.

Lisätietoja:

Joni Ojala, Liberaalinuorten puheenjohtaja
+358 45 118 6656
joni.ojala@liberaalipuolue.fi