Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lehdistötiedote 18.6.2020

Katri Kulmuni on mahdollisesti toiminut Perustuslakivaliokunnan ohjeistuksen vastaisesti?

Keskustapuolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni toimessaan valtiovarainministerinä on mahdollisesti sivuuttanut perustuslakivaliokunnan oikeudellisesti velvoittavan lausunnon toimiessaan Suomen neuvottelijana euroryhmässä huhtikuussa 2020 tehtäessä päätöstä, jonka mukaan Euroopan vakausmekanismi (EVM) voi myöntää eurovaltioille rahoitusta koronaviruspandemian terveydenhoitomenojen kattamiseen.

PeVL 19/2020 vp: “Euroryhmässä ja Eurooppa-neuvostossa on tehty huhtikuussa päätös, jonka mukaan EVM:n tällä hetkellä käytössä olevasta 410 mrd. euron kapasiteetista on käytettävissä yli puolet eli 240 mrd euroa Pandemic Crisis Support eli PCS-välineen kautta. Rahoitusta voidaan käyttää COVID 19-pandemiaan liittyviin terveydenhuollon, tarjottavan hoidon ja ennaltaehkäisemisen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin (E 26/2020 vp). Toisin kuin perustuslakivaliokunta on kannanotoissaan (PeVP 27/2020 vp, 6.4.2020 ja PeVP 34/2020 vp, 8.5.2020) edellyttänyt, ohjelman kohdalla on sovittu, ettei siihen sovelleta EVM-sopimuksen mukaista yleistä talouspoliittista ehdollisuutta EVM-sopimuksen aikaisemman tulkinnan ja sitä koskevan oikeuskäytännön mukaisesti. Kun talouspoliittisen ehdollisuuden perusteena on ollut pyrkimys varmistaa, että velka maksetaan takaisin, riski siihen, ettei näin tapahdu on käytännössä nyt noussut, mikä käytännössä nostaa myös riskiä siihen, että Suomen tulee maksaa EVM:in lisää pääomaa. Tällä on vaikutusta valiokunnan aikaisempiin kannanottoihin, joissa se on korostanut, etteivät EVM-sopimuksen muutokset saa lisätä Suomen rahoitusvastuuta EVM-sopimuksen enimmäismääristä (PeVL 1/2019 vp)”

Liberaalipuolue on tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille 18.6.2020

Edellämainitun nojalla on syytä epäillä, että Katri Kulmuni on jättänyt noudattamatta PeVL:n lausunnon nojalla oikeudellisesti sitovaa neuvottelumandaattiaan euroryhmän kokouksessa huhtikuussa 2020.

Liberaalipuolue on tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille ja pyytänyt selvittämään, onko Katri Kulmuni virkatoimessaan valtiovarainministerinä sivuuttaessaan PeVL:n oikeudellisesti sitovan neuvottelumandaatin syyllistynyt sellaiseen moitittavaan tekoon, joka tulee käsitellä perustuslain 115 § mukaisesti ministerivastuuasian vireillepanona.

Lisätietoja

Harri Kreus, Liberaalipuolueen puheenjohtaja

harri.kreus@liberaalipuolue.fi