Kannanotto 28.2.2018

Liberaalipuolueen lausunto eläinlaista

 

Liberaalipuolue pitää eläinsuojeluun liittyvän lainsäädännön uudistamista tärkeänä ja ajankohtaisena asiana. Hallituksen eläinsuojelulakiehdotuksessa on otettu huomioon oleellisia asioita, mutta puolueemme kokee, että tietyt osa-alueet lakiehdotuksessa vaativat tiukennusta.

Jatkuva vedensaanti

Merkittävin puute uudessa eläinsuojelulakiehdotuksessa on se, että eläinten jatkuvaa vedensaantia ei edelleenkään turvattaisi. Muun muassa Suomen Eläinlääkäriliitto toivoo, että lakiin kirjattaisiin vaatimus jatkuvasta vedensaannista valvontaeläinlääkärien työn helpottamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vaikka jo nykylaissa vaaditaan, että eläimille on tarjottava riittävästi vettä, on valvonta käytännössä mahdotonta jos vettä ei tarvitse olla jatkuvasti saatavilla. Tarkastuskäynneillä eläinlääkärit ovat eläintenpitäjän sanan varassa ja vedenpuute on havaittavissa elämistä vasta kun tilanne on jo erittäin vakava. Uusikaan lakiehdotus ei mahdollistaisi puuttumista tilanteeseen, jossa juomavettä ei ole juuri tarkastushetkellä saatavilla.

Liberaalipuolue vaatiikin, että eläimille on turvattava jatkuva vedensaanti niiden pysyvissä pitopaikoissa. Ainoastaan tällöin voidaan varmistua siitä, että eläimet eivät kärsi pitkittyneestä janontunteesta ja saavat tarvitsemansa määrän nestettä kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Jatkuva vedensaanti turvaa myös eläinten mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen: eläimet haluavat usein juoda syömisen yhteydessä, ja laumaeläimet haluavat juoda yhdessä muiden kanssa. Uudessa lakiehdotuksessa hyvää on se, että ruokinnan osalta käytetään termiä ”sopivassa määrin”. Nykyään eläinten liiallinen ruokinta on yleinen ongelma, ja uusi lakiehdotus mahdollistaa puuttumisen yliruokintaan. Nykyisessä laissa käytetään termiä ”riittävä”, joka ottaa enemmän kantaa liian vähäiseen ruokintaan.

Sikojen porsitushäkit

Uudessa eläinsuojelulaissa on huolestuttavaa se, ettei porsitushäkkejä ehdoteta kiellettäviksi. On otettava huomioon, että porsitushäkki heikentää emakon hyvinvointia, estää kokonaan lajityypillisen liikkumisen sekä aiheuttaa riskejä porsaille pidentämällä emakon porsimisaikaa. Liberaalipuolue vaatii, että Suomen on otettava Ruotsista mallia ja kiellettävä porsitushäkit kokonaan maksimissaan kymmenen vuoden siirtymäajalla.

Parsinavetat

Uusi eläinsuojelulaki ei ehdota myöskään tuotantoeläinten pitoa parsinavetoissa kiellettäväksi. Liberaalipuolue näkee, että tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät saa perusteluna sille, että eläimen lajityypillinen perustarve liikkua ja huolehtia hygieniastaan tulee laiminlyödyksi. Myös parsinavetoista tulisi luopua maksimissaan kymmenen vuoden siirtymäajalla.

Eläinsuojeluasiamies

Liberaalipuolue vaatii myös, että eläinsuojeluasiamiehen virka on palautettava. Eläimillä tulee hyvinvointiyhteiskunnassa olla oikeus riippumattomaan suojeluun ja edunvalvontaan. Eläinsuojeluasiamiehen virka helpottaisi lain valvomista. Kansalaiset, tiedotusvälineet ja järjestöt ovat myös osoittaneet suurta kiinnostusta ja tarvetta eläinsuojeluasiamiehen viran palauttamiselle.

Eläintenpitokiellot

Lakiehdotuksessa puolueelta kiitosta saa valvontaviranomaisen oikeus tehdä tarkastus rikoslain 17 luvun 23 §:n nojalla määrätyn eläintenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi ilman epäilyä eläimen kaltoinkohtelusta. Tulevassa laissa tulee kuitenkin korostaa, että valvontaviranomaisella tulee olla perusteltu epäilys sille, että tarkastuksen kohde pitää eläintenpitokiellon vastaista eläintä ennen tarkastukseen ryhtymistä.

Myöskään nykyisen mittaiset eläintenpitokiellot eivät tarpeeksi turvaa eläinten turvallisuutta vaan asettavat ihmisen tarpeen pitää eläintä eläimen hyvinvoinnin ylitse. On runsaasti oikeustapauksia, joissa jo eläintenpitokieltoon tuomittu toistamiseen kohtelee seuraaviakin eläimiä julmasti. Lisäksi kieltojen ei tulisi olla lajikohtaisia, sillä yhden eläimen huono kohtelu osoittaa sellaista piittaamattomuutta yleisestä eläinten hyvinvoinnista, ettei henkilöllä tulisi olla oikeutta vaarantaa muidenkin eläinten henkeä ja terveyttä.

 

Tea Törmänen
Liberaalipuolueen 1. varapuheenjohtaja
MSc Animal Behaviour, University of Exeter, tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto
tea.tormanen@liberaalipuolue.fi